top of page

სემინარი "ამერიკის პოლიტიკური სისტემა და ინსტიტუტები"


15 მაისს ჩატარდა კონსტანტინე ვეკუას სემინარი თემაზე: "აშშ-ის პოლიტიკური აზრი და ინსტიტუტები". სემინარი მიმდინარეობდა ინტერაქტიულ ფორმატში და გაგრძელდა 2 საათი. კონსტანტინე ვეკუა სიენის უნივერსიტეტის მაგისტრი და ბაკალავრია, ამჟამად ბატონი კონსტანტინე თსუ-ს დოქტორანტია.


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page